شرکت طراحی و مهندسی نقش افزار توسعه

شرکت نقش افزار توسعه با استفاده از تیم مجرب مهندسی برای فعالیتهای تکوین محصولات جدید در سال 1388 تاسیس شد. دانش کسب شده از پروژه های اجرایی، در شرکتهای معتبر خودرو سازی و قطعه سازی داخلی و خارجی،ارائه بهترین روش در رسیدن به نتایج رضایت بخش برای پروژه های جدید را  بدنبال دارد. تجربیات اجرایی این شرکت در انجا