آنالیز CAE

10 / 10
از 2 کاربر

آنالیزهای مهندسی CAE/CFD

شناسایی رفتار هر قطعه در تماس با قطعات مجاور و همچنین نقش قطعه در تحمل یا انتقال نیرو و انرژی و آشکار سازی خطای طراحی با انجام آنالیزهای مهندسی CAE/CFD در فاز طراحی امکان پذیر است. آنالیزهای مذکور میتواند در صورت ایجاد محدودیت در مراحل مختلف تکوین راههای جایگزین را در بوته آزمایش قراردهد. محدودیتهایی نظیر درخواست جایگزینی مواد اولیه بدلیل افزایش قیمت و یا عدم دسترسی به مواد در نظر گرفته شده، محدودیتهای موجود در ساخت و یا بروز اشکال در تست و یا مسایل کیفی مرتبط؛ به آنالیزهای مهندسی ارجاع داده میشوند تا در کمترین زمان ممکن راهکار بهینه ارائه شود.

آنالیز  CAE کلیه قطعات :

- مطابق با استانداردهای اجباری یا شرایط تعریف شده در تستها

- تحلیل نتایج و ارائه راه حلهای مهندسی

آنالیز مهندسی CFD برای:

- خنک کاری موتور

- آنالیز ضرائب درگ برای قطعات خارجی و تحلیل برای بهینه نمودن آن

- آنالیز CFD در طراحی کانالهای هوا و سیستم بخاری, برای ارتقا برفک زدایی و بخار زدایی مطابق استانداردهای اجباری

با کمک نرم افزارهای: -ABAQUS-ANSYS ,  PAM SAFE-PAM CRASH-LS DYNA

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :