استایل

9 / 10
از 3 کاربر

طراحی استایل

نقش مهم استایل محصول در فروش عاملی است تا تیمهای طراحی برای تولیدی نمودن طرح انواع اختراعات را به ثبت رسانند. اما نکته مهم تر برای پیاده سازیی یک استایل ،در پیچ و خم محدودیتهای مهندسی؛ بهتر شدن کیفیت استایل در مراحل بعدی تکوین است. این مهم در صورتی حاصل می شود که تیمهای مجرب مهندسی و استایل در کنار هم با ارائه راه حلهای حرفه ای به طرح بهتری دست یابند. لذا از عوامل موفقیت پروژه های تکوین جذابتر بودن شکل محصول نهایی نسبت به رندرینگهای اولیه میباشد.

فعالیتهایی قابل اجرا در این بخش عبارتند از:

- مطالعات بازار و مشخص نمودن ترند روز محصول

- تهیه  sketch های مرتبط

- طراحی رندرینگ برای انتخاب طرح

- ساخت مدل گلی و یا نمونه های پروتوتایپ

- تهیه سطوح خارجی با کیفیت خاص  "A" surface برای سطوح خارجی محصول با نرم افزار Alias

- طراحی مفهومی (concept design) برای کلیه اجزا مرتبط